Üdvözöljük Tiszakeszi hivatalos honlapján!
Kedves Látogató!    Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk honlapját, és érdeklődik múltja, jelene és jövője iránt.

   Reméljük, hogy a honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy részletesen megismerje településünket, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.Kompközlekedés

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a komp felújítási munkálatok miatt
2020.09.21-2020.09.23-ig
NEM KÖZLEKEDIK!

Megértésüket köszönjük!utolsó módosítás:2020-09-22 10:51:21


Közművelődési rendelet

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

……./2020. (…………) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83./A (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1.§

(1) A rendelet célja, hogy Tiszakeszi Község Önkormányzata a helyi társadalom  művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás módját és mértékét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Tiszakeszi Község közigazgatási területén található közösségi színtérre, fenntartójára, működtetőjére, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2.§

(1) Az önkormányzat – adottságainak figyelembevételével – megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

b) a hagyományos közöségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a) helyszínt biztosít a művelődési vagy közösségi tevékenység végzéséhez

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a közösségi rendezvényeken.

(3) Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:

a) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

b) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,

c) a község kulturális hagyományainak ápolása,

d) idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe,

e) nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása,

f) a település helytörténetének a feltárása, lakossággal való megismertetése, az utókor számára elérhetővé tétele.

(4) Tiszakeszi Község Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

 

A közművelődési feladatellátás formája és módja

3.§

Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a közösségi színtérként működő Művelődési Központ és Integrált Közösségi Szolgáltató tér (3458 Tiszakeszi, Községháza u. 33. sz.) működtetésével látja el.

A közművelődési tevékenység irányítása, finanszírozása és ellenőrzése

4.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás és a pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását évente az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint biztosítja.

(5) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a településen működő kulturális tevékenységet folytató szervezetekkel

b) egyházakkal

c) oktatási, nevelési intézményekkel

d) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel

e) civil szervezetekkel, alapítványokkal.

Záró rendelkezések

5.§

(1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete.

 

            Sipos Imre                                                                 Kruj Tímea

            polgármester                                                                 jegyző

 

Záradék:

A rendelet …..-án kihirdetésre került.

 

                     jegyző

 

 

utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44


Pályázat igazgatási ügyintéző-anyakönyvvezető munkakör betöltésére

cimer

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

J e g y z ő j é t ő l

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-802Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző-anyakönyvvezető munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Tiszakeszi, Községháza u. 46. sz.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. sz. melléklet 14. hatósági feladatkör, 1. melléklet 25. pontja alapján anyakönyvi feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Teljeskörű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében), teljesíti az adatszolgáltatásokat, az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket. Hagyatéki eljárások lefolytatása, népességnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, rendkívüli települési kérelmekkel (temetési segély, vis major kérelmek) kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb szociális ügyek intézése, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, településképi és szakhatósági feladatok, állategészségügyi feladatok (ebnyilvántartás, méhészek nyilvántartása, állatvédelemmel összefüggő feladatok), ipar-kereskedelmi igazgatási feladatok és statisztikai jelentések, piactartással kapcsolatos feladatok, választási igazgatással kapcsolatos feladatok, egyéb jegyző által meghatározott feladatok.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-          Magyar állampolgárság;

-          Büntetlen előélet;

-          Cselekvőképesség,

-          középiskola/gimnázium

-          Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

-          Anyakönyvi szakvizsga vagy vállalás annak megszerzésére

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        felsőfokú szakirányú végzettség

-        közigazgatási gyakorlat

-        anyakönyvi szakvizsga

-        közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

-        ASP szakrendszerek ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat (okiratok) másolata,

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és    

(3) bekezdései alapján,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati  

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kruj Tímea jegyző nyújt, a 49/356-800-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.  

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője részére (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: a pályázat nyilvántartási számát:1760/2020. és „igazgatási ügyintéző- anyakönyvvezető munkakör”.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tiszakeszi Község Önkormányzatának honlapja (www.tiszakeszi.hu) – 2020. július 23.

KÖZIGÁLLÁS portál – 2020. július 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

 - A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

utolsó módosítás:2020-09-22 10:51:09


SFP Jóváhagyó nyilatkozat 2020

utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44


Ebösszeírás

utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44


Tájékoztató matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás bevezetéséről


utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44


Szigorúan korlátozott terület kibővítése afrikai sertéspestis miatt

utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44


Hulladéknaptár


utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44


Országos tűzvédelmi szabályzat 2019
utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44


Település arculati kézikönyv

utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44


Sajtóközlemény Tiszakeszi záró


utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44

TISZAKESZI