Üdvözöljük Tiszakeszi hivatalos honlapján!
Kedves Látogató!    Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk honlapját, és érdeklődik múltja, jelene és jövője iránt.

   Reméljük, hogy a honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy részletesen megismerje településünket, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.Fogászati Rendelés


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Tanulmányi ösztöndíj pályázatot 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszakeszi Község Önkormányzata

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében

 

A pályázat célja

 

Az EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer célja a tiszakeszi gyermekek és fiatalok iskolarendszerben folytatott tanulmányainak anyagi támogatása, ezen keresztül tanulmányi eredményeik javításának ösztönzése. Tiszakeszi település fiataljai helyben való boldogulásának elősegítése, a település népességének megtartása.

 

A pályázattal kapcsolatos általános feltételek

 

A pályázatra tiszakeszi lakóhellyel rendelkező általános iskolai felső tagozatos és középiskolai tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek. Jelentkezésüket szüleik vagy más törvényes képviselőik által nyújthatják be a támogató szervezet felé.

 

Ösztöndíjra jogosultak köre

 

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, aki általános iskolába jár, és az iskola első négy osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat. A jogosultság feltétele továbbá, hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 3,5 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezik, előző tanévi igazolatlan hiányzásainak száma nem haladja meg a 20 órát és egyéb ösztöndíj programban nem részesül.

 

Egyéb előnyt jelentő szempont:

iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység)

 

Az ösztöndíj összege 10 000 Ft/ hó

 

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultság igazolása

iskolalátogatási igazolás,

a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat

lakcímkártya másolata

nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül

 

Az ösztöndíj a 2018/2019. tanévben szeptember 1-től augusztus 31-ig kerül folyósításra, a pályázó bankszámlájára.

 

Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért új pályázat benyújtása szükséges.

 

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje

Az ösztöndíj megállapítására pályázatot  – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával, a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő 2018.09.01-től  2018.09.21-ig nyújthatja be. A nyomtatvány Tiszakeszi Község Önkormányzatán (Tiszakeszi, Községháza u. 46.), hivatali ügyfélfogadási időben Kruj Tímea jegyzőnél kérhető.

A pályázatot postai úton vagy személyesen Tiszakeszi Község Önkormányzatánál kell benyújtani.

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím: Tiszakeszi Község Önkormányzata, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46. A borítékra kérjük ráírni: EFOP 3.9.2 - ösztöndíj

Személyesen, Tiszakeszi Község Önkormányzata, Tiszakeszi, Községháza u 46. szám alatt a Kruj Tímea jegyzőnél nyújthatják be.

 

A pályázatot legkésőbb 2018. 09. 21-ig kérjük postára adni vagy személyesen a fenti címen leadni.

Adatkezelés

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

 

A pályázó pályázata benyújtásával

a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

 

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

 

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el 2018. szeptember 30-ig:

 

a)  az elbíráló testület a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázatok ellenőrzése és elbírálása során, a bizottság által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási határidejét. A testület hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;

 

b) az ösztöndíj elbírálása a 3. pontba foglalt feltételek alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

 

c) a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

 

d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

 

e) ha a támogatásra jogosult pályázatok száma a 2018/2019. tanévben meghaladja a 5 db-ot, az Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:

elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 3,5 felett van;

másodsorban, ha a pályázó tanuló hátrányos helyzetű (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH);

továbbá, ha a tanuló iskolán kívüli tevékenységekben való részvételt igazol

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről.

 

Értesítés a pályázati döntésről

A bíráló testület a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. október 5.-ig, elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

 

A pályázók értesítési kötelezettségei

A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:

tanulmányok halasztása;

tanulmányok helyének megváltozása;

tanulmányi státusz változása;

személyes adatainak változása.

(Levelezési cím: Tiszakeszi község Önkormányzata, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46.)

 

A pályázó 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.

 

A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet lemondó nyilatkozat benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldi Tiszakeszi Község Önkormányzatának címére. A lemondó nyilatkozat beküldésével a pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot megszünteti.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

Nyomtatvány az ösztöndíj igényléséhez ide kattintva tölthető le!

 

Kelt, Tiszakeszi, 2018. 08. 31.    

               

 

      Sipos Imre sk.

      polgármester

 

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Biztos Kezdet Gyerekház Gyerekház vezető pályázatTiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803


Pályázati kiírás

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata

 

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Tiszakeszi Csillagfény Biztos Kezdet Gyerekház


Gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 18. sz.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre szól, 2018. 10. 01.-2023. 09. 30.-ig

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-        A Gyerekház nyitvatartási idejében jelen van és a Gyerekház munkatársainak munkáját irányítja;

-        Irányítja a családokkal való munkát, a heti team-megbeszéléseket, a Gyerekház dokumentációs tevékenységét, a gyerekek megfigyelésére és állapotfelmérésére vonatkozó tevékenységeket;

-        A fejlesztő szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát annak megfelelően végzi, munkatársai tevékenységét ennek megfelelően irányítja;

-        Kapcsolatot tart a Gyerekház kötelező partnereivel: a védőnői és gyermekjóléti szolgálattal, a helyi óvodával:

-        Vezeti a Gyerekház heti és havi rendszerességű teammegbeszéléseit;

-        Szaktudásával hozzájárul az általa vezetett Gyerekház, illetve a közeli településeken működő Gyerekházak tevékenységéhez;

-        Mentorral együttműködve értékeli és fejleszti a Gyerekház tevékenységét;

-        Részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

Ø  magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Ø  felsőfokú pedagógiai végzettség; felsőfokú egészségügyi végzettség; pszichológusi végzettség; szociálpedagógiai végzettség; a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2. pontjában a bölcsőde magasabb vezetőjére vagy vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike, vagy egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat.

Ø  Felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  önéletrajz

Ø  iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

Ø  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány

Ø  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. 10. 01. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 09. 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

Ø  Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzatnak történő  megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető

Ø  Személyesen Sipos Imre polgármester részére (Polgármesteri Hivatal 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.)

A pályázattal kapcsolatban további információt Sipos Imre polgármester nyújt a 49/356-801-es telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

 

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Tiszakeszi Polgármesteri Hivatalnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelen tájékoztató mellékletét képező nyilatkozatot kitölteni szíveskedjenek, és azt személyesen hozzák be a Polgármesteri Hivatalba. A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést Hivatalunk nem fogadja be.

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

 

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó - döntései értelmében.

 

Igénybejelentő nyilatkozat letöltése


Kruj Tímea                      
jegyző
utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatainak nyitva tartása 2018. július 2-től


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


NHKV Lakossági Tájékoztató


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Sajtóközlemény Tiszakeszi záró


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Pünkösdi hulladékelszállítás 2018


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Óvodai beíratkozás 2018Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓLFelhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.

Fentiek szerint, a 2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:

·2015. 01.01. – 2015. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)

·2014. 01.01. – 2014. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)

·2013. 01.01. – 2013. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)

·2012. 09.01. – 2012. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2018. december 31. napjáig töltik be.

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde vezetője a jegyző felé jelentette.

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hétszínvirág Óvodába történő beiratkozás

 

2018. május 2. – május 4. között történik.

Az óvodában 8 és 16 óra között fogadják a beiratkozókat.

 

 

A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető egyetértése alapján.

 

Az intézmény felvételi körzete: Tiszakeszi közigazgatási területe.

 

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-          a szülő személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-          gyermek TAJ kártyája

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2018. május 31.-ig értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszakeszi Község Jegyzőjéhez kell címezni.

 

A beiratkozással kapcsolatos további, részletes információk az óvodában szerezhetők be.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

 

                                                                                   Kruj Tímea sk.

                                                                                         jegyző

 


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Ösztöndíj Pályázati Felhívás


A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva teljes egészében elolvasható!

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Szabadtéri tűzgyújtás - Tájékoztató 2018


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Tudnivalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való részvételről


2018. február

 

Tudnivalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való részvételről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) új szolgáltatása a Mentor Program, amelyben az induló egyéni vállalkozóknak, a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek, a bíróság által nyilvántartott civil szervezeteknek, az ügyvédi irodáknak, valamint az ügyvivő irodáknak is segítséget nyújtunk abban, hogy adókötelezettségeiket pontosan teljesíthessék és kialakíthassák a helyes adózási gyakorlatot.

Igény esetén a programban személyre szabott tájékoztatással is ellátjuk a vállalkozásukat elkezdő ügyfeleket, melyben a részvétel önkéntes, kizárólag regisztrációhoz kötött és hat hónapig tart. A mentorálás keretében a kezdő vállalkozásoknak szervezett fórumokat is tartunk, amelyen a részvétel szintén önkéntes és ingyenes.

A regisztrációra a www.magyarorszag.hu internetes felület Ügyfélkapu bejelentkezési oldalán, az eBEV portálon keresztül, a Mentor Program főmenüben van lehetőség, a „Regisztrálok” szóra kattintva.

 

A NAV hivatalos honlapján, a www.nav.gov.hu Információs füzetek menüpont alatt tájékozódhatnak Ügyfeleink a bejelentkezésről szóló 1. számú információs füzetből, az adóügyek elektronikus intézéséhez és az állandó meghatalmazás bejelentésére vonatkozó 32. számú információs füzetből, az egyes adózói körök részére biztosított fizetési lehetőségekről és fizetési módok alkalmazásáról, az adófizetésről a 35. számú információs füzetből, a fizetési kedvezményekről a 30. számú információs füzetből, és a köztartozás-mentesség alátámasztására az úgynevezett nullás igazolás igénylése helyett a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) történő regisztrációról a 37. számú információs füzetből.

 

A programra történő regisztrációra, a hivatallal való kapcsolatfelvételre lehetőség van

telefonon

-          a NAV Infóvonalán a 1819-es, belföldről ingyenesen hívható telefonszámon

-          a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében [amely külön regisztrációs eljárást követően, ügyfélazonosító számmal használható] a 06 80/20-21-22-es belföldről ingyenesen hívható telefonszámon,

személyesen

-          a NAV ügyfélszolgálatain, számos kormányablakban,

írásban

-          e-mailben, mely a http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat linken keresztül küldhető, a témakör választásánál jelölhető, hogy kezdő vállalkozás,

-          postai levélben, amelyhez levelezési cím a NAV honlapon található

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága
utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38


Pályázat óvodapedagógus


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


Pedagógiai asszisztens óvoda


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


Bölcsőde beruházás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a bölcsőde beruházás tervei elkészültek, melyet a település lakosságának tájékoztatása céljából közzéteszünk.

A 12 fő férőhelyes bölcsőde "A foglalkoztatás és életminőség javítás családbarát bölcsőde fejlesztésével Tiszakeszin" elnevezésű TOP-1.4.1.-15-BO1-2016-00064 azonosító számú pályázat keretein belül valósul meg 54.346.457,- Ft összegből.

Az épület az óvoda melletti ingatlanon lesz megépítve, és egy összekötő folyosóval csatlakozik majd az óvoda épületéhez. A tervek engedélyeztetése folyamatban van, a beruházás állapotáról az érdeklődő lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk. 

Tisztelettel: 

Sipos Imre

polgármester

A földszinti alaprajz megtekintéséhez kattintson IDE, a metszet megtekintéséhez pedig kattintson IDE!

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


Települési Arculati kézikönyv

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

 

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszakeszi Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján elkészíti a teljes településre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyvet, valamint a kézikönyvre alapozottan megalkotja a Településképi Rendeletet.

 

Településképi arculati kézikönyv

„A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

 

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

 

Településképi rendelet

A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelet célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.

Ennek érdekében a rendelet

·         az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, egy adott területre, a helyi védett épületek

·         a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

·         helyi építészeti örökség, egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

·         a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

 

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek.

 

A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A Kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy tudjuk, melyek azok az építészeti és tájképi értékek (pl.: épületet, épületrész, tornác, oszlop, eresz, nyílászáró, kerítés, korlát, kapu pajta, csűr, góré, tájkép, tér, stb.) melyekre a helyiek büszkék, és megóvásuk érdekében hajlandóak akár áldozatot is vállalni.

 

Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv kidolgozásában, és mondja el a véleményét, javaslatát, hogy közösen határozzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát.

Amennyiben rendelkezik régi fényképekkel, melyen a település, esetleg egy szép helyi épület látható, úgy azt juttassa el hozzánk, melyet digitalizálás után visszajuttatunk Önnek.

 

Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településképet meghatározó adottságokról, és ennek megismerésében, pedig leginkább a helyi lakosok tudnak segítséget nyújtani.

 

Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendeletére tekintettel 2017. december 11. napján lakossági Fórumot tart, ahol szóban, vagy 2017. december 8-ig írásban papír alapon a polgármesteri hivatalban leadva illetve elektronikusan a phkeszi@bicomix.hu hivatali e-mail címre megküldve adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt a készítendő településképi kézikönyv és rendelet kidolgozásához.

Tájékoztatom, hogy a határidőre beérkezett véleményeket áll módunkban figyelembe venni, azok kiegészítésére, valamint a határidőn túl beérkezett vélemények figyelembe vételére nincs mód.

Tiszakeszi, 2017. november 30.

Tisztelettel:

 

        Sipos Imre sk.

          polgármester

Településképi véleményezési eljárással és településképi bejelentési eljárással kapcsolatos kérelemnyomtatvány és tájékoztató


Az önkormányzati rendelettervezete a településkép védelméről ide kattintva tekinthető meg!


A Települési Arculati Kézikönyv tervezete ide kattintva tekinthető meg!

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


Tájékoztató 2017 - hulladék

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)

  hatályos önkormányzati rendelete alapján

 a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tájékoztatom:

 

 

2018. január 1. napjától a lakhatáshoz kacsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülőktől (lakástámogatás) a Polgármesteri Hivatal nem vonja le a hulladék közszolgáltatás díját, hanem a támogatás teljes összege (3.000,- Ft/hó) a jogosult lakos részére kerül kifizetésre.

 

 

A hulladék közszolgáltatás díját az NHKV. Zrt. közvetlenül az ingatlan tulajdonosok/használók részére fogja kiszámlázni.

 

 

Kruj Tímea sk.

     jegyző
utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


SFP jóváhagyó határozat 2017

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


Tájékoztató a képviselő-testület 2017. szeptember 26.-i üléséről

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. szeptember 26.-i üléséről

A képviselő-testület soron következő, rendes ülését 2017. szeptember 26. napján tartotta a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülésen 6 képviselő volt jelen, Kállai László képviselő munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem vett részt az ülésen.

A képviselők első napirendi pont keretében tájékozódtak a Hétszínvirág Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól az előzetesen megküldött írásos beszámoló és Siposné Sepsi Orsolya óvodavezető szóbeli kiegészítése alapján. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.  A napirend keretében a polgármester javaslatot tett az óvoda területén található, a szabványnak nem megfelelő és nem minősíthető udvari játszótéri eszközök cseréjére, és ismertette a tárgyban beérkezett árajánlatokat. A képviselő-testület első körben a javaslatot nem szavazta meg.

Második napirendi pontként a Művelődési Központ és IKSZT 2016. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalta a testület. Az ülésen jelen volt Simonné Nagy Irén kulturális munkatárs, aki írásban és szóban is részletes tájékoztatást nyújtott a képviselő-testületnek a Művelődési Központ tavalyi évi programjairól. A beszámolót a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Az ülés harmadik napirendi pontja a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása volt. A képviselő-testület az előzetesen írásban megküldött előterjesztést és rendelet-tervezetet megtárgyalta, majd a javaslatot egyhangúan jóváhagyta.  A rendelet a készülő Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elfogadását megelőző véleményezési eljárás részletszabályait tartalmazza.

Negyedik napirendi pontként a bölcsőde projekt vonatkozásában az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítésével kapcsolatos árajánlatok elbírálását tűzte napirendre a képviselő-testület. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a testület korábbi határozatának megfelelően ismételten kiküldésre került az ajánlattételi felhívás az érintettek számára. A megadott határidőig egy darab árajánlat érkezett vissza, így az ajánlattételi felhívás eredménytelen volt és ismételt ajánlattételi felhívás kiküldése szükséges a tervezés vonatkozásában. A képviselő-testület döntött arról, hogy a Bölcsőde projekt vonatkozásában az ajánlattételi felhívást megismétli.

Az ötödik napirendi pont keretében jóváhagyta a testület a Borsodvíz Zrt. által elkészített és megküldött, 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő fejlesztési Terv módosítását.

Sürgősségi indítványként napirendre tűzte a képviselő-testület Gályász Lajos, Sándor Béla, Karakas Sándor és Kállai László eseti belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztését. A Kormányhivatal szóbeli felhívására indítványozták a képviselők a korábbi üléseken eseti belső ellenőrzés tárgyában hozott határozatok visszavonását, mivel azok tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak és hatáskör túllépéseket tartalmaztak. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal döntött az érintett határozatok visszavonásáról. Fenti képviselők indítványozták továbbá újabb határozat elfogadását eseti belső ellenőrzés lefolytatása tárgyában. Mivel több ponton ellentmondás merült fel a beterjesztett javaslat és az előterjesztés mellékleteként benyújtott szerződés-tervezet között, valamint a szerződés több pontjában pontosítás szükséges, ezért a jegyző javasolta az előterjesztés és a szerződés-tervezet átdolgozását, majd azt követő megtárgyalását. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy a sürgősségi indítvány további javaslatainak tárgyalását elnapolja.

Egyebek napirendi keretében a polgármester tájékoztatást nyújtott az előző ülés óta eltelt időszakról. A Polgármester köszönetét fejezte ki a Helyi Termékfesztivál, a Közfoglalkoztatási Kiállítás és a Keszi Maraton rendezvények szervezőinek a munkájáért. Tájékoztatta a polgármester a képviselő-testületet a szeptember 30.-án Dunakeszin megrendezésre kerülő Keszi Találkozón történő részvétellel kapcsolatban. Tájékoztatta a polgármester a testületet az aktuális nyertes pályázatokról. Vis major pályázat keretében 4.499.000,- Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat, míg a 2017. évi komp felújítási pályázaton 4.185.920,- Ft összegű támogatást sikerült elnyerni. Mindkét pályázathoz önerő biztosítása szükséges az önkormányzat költségvetéséből. 

Döntött a képviselő-testület a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról, így a következő évben is lehetősége nyílik az önkormányzatnak a felsőoktatás nappali rendszerében tanuló diákok támogatására.

Egyebek napirendi pont keretében a polgármester ismételten javaslatot tett az óvodai udvari játszótér elhasználódott eszközeinek cseréjére. A képviselő-testület a javaslat tovább tárgyalását követően döntött az árajánlatokról, és a legkedvezőbb összegű árajánlatot jóváhagyva az önkormányzat költségvetésében az összeget átcsoportosította az eszközök beszerzése érdekében.

Jóváhagyta a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék terhére a következő átcsoportosításokat: 150.000,- Ft Keszi találkozón történő részvételre, 100.000,- Ft Faluszépítő Egyesület támogatása Szüreti Felvonulás és szüreti Bál megrendezése céljából.

Az ülés végén a jegyző ismertette a Kormányhivataltól érkezett tájékoztatásokat, majd a kérelmek megtárgyalására és a kérelmekhez kapcsolódó döntések meghozatalára került sor.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, az elfogadott rendeletek az önkormányzat hivatalos honlapján – www.tiszakeszi.hu – jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek címszó alatt megtalálhatóak!

Kruj Tímea jegyző

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


Tájékoztató a képviselő-testület 2017. július 27. napján tartott rendkívüli üléséről.

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. július 27. napján tartott rendkívüli üléséről.

2017. július 25. napján Sándor Béla, Gályász Lajos és Kállai László képviselők rendkívüli ülés kezdeményezése tárgyában beadványt nyújtottak be a hivatalba, melyben 2017. július 27. napján (csütörtök) 15.00 órára rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték a következő napirendekkel:

- Polgármesteri tájékoztató a régi GAMESZ épület tetőfelújításával kapcsolatban;

- Polgármesteri tájékoztató a X. Falunap programjáról és a rendezvény költségvetéséről, illetve válaszadás a témákkal kapcsolatos képviselői kérdésekre.

A képviselői kezdeményezésre a Képviselő-testület ülését 2017. június 27. napján 15.00 órára összehívtam.

Az ülés megnyitását követően tájékoztattam képviselő társaimat arról, hogy a képviselő-testület 2017. július 5. napján tartott rendes ülésén mindkét napirendi ponttal kapcsolatban részletes tájékoztatást nyújtottam a képviselők részére. Felhívtam a figyelmüket, hogy az ülésen elhangzottakról a jegyzőkönyvből tájékozódhatnak. Nagyon sajnálom, hogy voltak olyan képviselők, akik az ülésen egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem vettek részt, így nem rendelkeznek kellő információval az ott elhangzottakról. Mindezekre tekintettel – mivel mindkét napirendet korábban már tárgyalta a testület – az ülés okafogyottá vált, és azt bezártam.  

Nevetséges dolognak tartom, hogy a X. Bográcsfesztivál és Falunap előtt 2 nappal kezdeményezik ülés összehívását a képviselők a rendezvény programjával kapcsolatban, amikor már minden le van szervezve. Ha segíteni akarták volna ötleteikkel, javaslataikkal az önkormányzat munkáját, akkor azt korábban kellett volna megtenni, nem most.   Vagy pedig szokásukhoz híven akadályozni szerették volna a rendezvény megtartását???

Sipos Imre

polgármester

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


Beszámoló 2017.07.05.

Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. július 5. napján tartott üléséről:

A Képviselő-testület határozatképtelensége miatt 2017. július 5. napján 14:00 órára meghirdetett ülésen a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelent meg: Sipos Imre polgármester, Balogh Henrikné, Molnár Zoltán, Kállai László és Karakas Sándor képviselők. Az ülésről távolmaradt Gályász Lajos és Sándor Béla képviselő.

Az ülés elején megkérdeztem a jelenlévő képviselőket, hogy mi volt az akadálya annak, hogy az előre meghirdetett ülésen nem jelentek meg. A képviselő-testületi ülés időpontját kérésükre módosítottam 14:00 órára, mert azt mondták a Pénzügyi Bizottság ülését követően, hogy ők csak ebben az időpontban tudnak eljönni az ülésre. A bizottsági ülést követően - azaz 16:00 – kor – az időpont módosításáról a képviselőket azonnal értesítettük telefonon, majd írásban is, amit ők tudomásul vettek. Ennek ellenére volt olyan képviselő, aki a távolmaradás indokaként azt hozta fel, hogy csak éjszaka értesült az időpont módosításról e-mailen, ezért nem tudott jelen lenni…. Sándor Béla képviselő mind a keddi mind a szerdai napon a településen tartózkodott, azonban a saját vállalkozása érdekeit helyezte előtérbe az önkormányzati munkával szemben. Felmerül bennem a kérdés, hogy ha ő lenne a polgármester, akkor hogyan hívná össze a képviselő-testület ülését? Valószínűleg csak akkor, amikor a mezőgazdasági munkálatok ezt lehetővé tennék. A képviselők sajnos nem első esetben akadályozták  - vélhetően szándékosan - az önkormányzat munkáját, az idei évben már ez volt a negyedik alkalom, amikor a képviselő-testület nem volt határozatképes.

Az ülésen első napirendi pontként az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet tárgyalta a testület. A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott felvetésekre, kérdésekre a jegyző asszony válaszolt, a bizottsági ülésen jelzett egyezőség eltérések az előterjesztésben javításra kerültek, a javított anyag a képviselők részére átadásra került. A képviselők javaslata az volt, hogy a napirendi pontot a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja újra a testület, hogy legyen elegendő idő áttekinteni a javított anyagot. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

A következő napirendi pontban a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosító okiratának és egységes szerkezetű Társulási Megállapodás elfogadására vonatkozó előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület, melyet egyhangúan elfogadott. Ugyanezen napirendi pont keretében döntött a testület a Miskolci Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére biztosított működési hozzájárulás jóváhagyásáról szintén egyhangú igen szavazattal.

A harmadik napirendi pont keretében a fogorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó döntés meghozatalára került sor. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fogorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról a mezőcsáti székhelyű Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás útján kíván gondoskodni. Ez azt jelenti, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok közösen kívánják megszervezni a hétvégi fogorvosi ügyeletet a Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ keretein belül, külsős vállalkozó bevonásával. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan támogatta.

A következő napirendi pont keretében a képviselő-testület 2017. évi II. féléves munkaterve került előterjesztésre, melyet a képviselők szintén egyhangú igen szavazattal elfogadtak.

Az ötödik napirendi pontban a kitüntető díjak adományozására előterjesztett javaslatot tárgyalta a képviselő-testület zárt ülés keretében. Az előterjesztést a Humán Szociális és Sport Bizottság is tárgyalta, és a bizottság ülésén elhangzott javaslatok a képviselő-testület elé kerültek tovább tárgyalásra. Kitüntető díjak adományozásához az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges, azaz az összes képviselő több mint felének (4 fő) igen szavazata. Az elhangzott javaslatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek nem sikerült érdemi döntést hozni, mivel a minősített többség nem volt meg, így az idei évben kitüntető díj átadására nem kerül sor.

Egyebek napirendi pont keretében a polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszakról. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a X. Bográcsfesztivál és Falunap végleges programjáról. A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 200.000,- Ft összeget átcsoportosít a közfoglalkoztatáshoz, hogy a Polgármesteri Hivatal külső részén a burkolási munkálatok kivitelezése megtörténjen. A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester szabadság-tervét. Döntött a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszakeszi 1111. hrsz-ú (Orgona u. 38.) és a Tiszakeszi 1112. hrsz-ú (Orgona u. 40.) ingatlanok értékesítéséről és az ingatlanok vételáráról. Tárgyalta a képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola könyvtár áthelyezésével kapcsolatos kérelmét, azonban a kérelemmel kapcsolatos konkrét döntés nem született. A képviselő-testület a Tiszakeszi Községi és Üzemi Sportegyesület kérelmére úgy határozott, hogy 500.000,- Ft összeget biztosít a TAO-s pályázat megvalósításához (sport öltöző tető héjazat cseréje és bővítése). Döntött a képviselő-testület a Településképi Arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlatokkal kapcsolatban, az árajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadta el a képviselő-testület.

A képviselő-testület soron következő rendes ülésére a nyári szabadságolások miatt előre láthatóan augusztus hónapban fog sor kerülni, melyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Tisztelettel:

Sipos Imre polgármester

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


Helyesbítés kérése


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39


TiszakeszirőlJuhász Gyula: A Tisza (részlet)

"Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm e róna"


   Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza.
  Községünk a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el,
Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re. Állandó lakosainak száma 2689 fő.

  
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.  Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzetesek, és az Aba nemzetségbeli  Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek százdi (Zasty) monostorát. A település egyik dűlője nevében ma is őrzi a monostor emlékét.

    Községünkben egy óvoda és két általános iskola működik. Mindkét iskola udvarán megtalálható névadójuk, Széchenyi István, illetve Lorántffy Zsuzsanna bronzból készült mellszobra.

    A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet.

   A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Ben-Ross Cipőipari Kft., Barben Kft., Tiszamenti Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 kisvállakozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.

    Községünkben teljes közmű kiépítettség mellett úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú.

    A település műemlékjellegű épületei közé tartozik a Művelődési Ház (volt Édes-kastély), a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések ebben az épületben kerülnek megrendezésre. A műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a Református és a Katolikus Templom, Polgármesteri Hivatal épülete, továbbá a Zsóry-kastély, melyben jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett konyha, a Nyugdíjas klub, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapott helyet.

   A kulturális életet egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik. Üdítő színfoltok községünk kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett események, fellépéseik.  Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk. A település hivatalos lapja a Keszi Újság, amely alkalmanként jelenik meg. Községünkben született Harsányi Gy. Lajos festőművész és Horváth Pista cigánynótanóta énekes.

     A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére.

  A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra,
a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére. A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényekkel várjuk a községünkbe érkező vendégeket, érdeklődőket, mint például: majális, falunap, bográcsfesztivál, búcsú, szüreti felvonulás, Horváth Pista emléknap, bor- és pálinkafesztivál.

    A Százdi Sporthorgász-egyesület tavasztól – őszig hagyományőrző jelleggel többször is megrendezi a tiszai horgászversenyt és az éjszakai horgászversenyt, mely minden alkalommal számos érdeklődőt vonz.

    A lakosok és az idelátogató vendégek igényét számos élelmiszer- és vendéglátóüzlet, ajándék- és virágbolt, fodrászat, kozmetika elégíti ki. Településünkön több magánszálláshely, pizzéria-étterem, valamint cukrászda és fagyizó is üzemel.

Látogasson el Ön is községünkbe!
Legyen a vendégünk!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk és
kellemes időtöltést kívánunk!

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat