Közművelődési rendelet

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

……./2020. (…………) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83./A (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1.§

(1) A rendelet célja, hogy Tiszakeszi Község Önkormányzata a helyi társadalom  művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás módját és mértékét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Tiszakeszi Község közigazgatási területén található közösségi színtérre, fenntartójára, működtetőjére, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2.§

(1) Az önkormányzat – adottságainak figyelembevételével – megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

b) a hagyományos közöségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a) helyszínt biztosít a művelődési vagy közösségi tevékenység végzéséhez

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a közösségi rendezvényeken.

(3) Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:

a) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

b) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,

c) a község kulturális hagyományainak ápolása,

d) idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe,

e) nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása,

f) a település helytörténetének a feltárása, lakossággal való megismertetése, az utókor számára elérhetővé tétele.

(4) Tiszakeszi Község Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

 

A közművelődési feladatellátás formája és módja

3.§

Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a közösségi színtérként működő Művelődési Központ és Integrált Közösségi Szolgáltató tér (3458 Tiszakeszi, Községháza u. 33. sz.) működtetésével látja el.

A közművelődési tevékenység irányítása, finanszírozása és ellenőrzése

4.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás és a pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását évente az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint biztosítja.

(5) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a településen működő kulturális tevékenységet folytató szervezetekkel

b) egyházakkal

c) oktatási, nevelési intézményekkel

d) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel

e) civil szervezetekkel, alapítványokkal.

Záró rendelkezések

5.§

(1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete.

 

            Sipos Imre                                                                 Kruj Tímea

            polgármester                                                                 jegyző

 

Záradék:

A rendelet …..-án kihirdetésre került.

 

                     jegyző

 

 www.tiszakeszi.hu
utolsó módosítás:2021-01-06 15:03:46

TISZAKESZI