Pályázat igazgatási ügyintéző-anyakönyvvezető munkakör betöltésére

cimer

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

J e g y z ő j é t ő l

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-802Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző-anyakönyvvezető munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Tiszakeszi, Községháza u. 46. sz.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. sz. melléklet 14. hatósági feladatkör, 1. melléklet 25. pontja alapján anyakönyvi feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Teljeskörű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében), teljesíti az adatszolgáltatásokat, az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket. Hagyatéki eljárások lefolytatása, népességnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, rendkívüli települési kérelmekkel (temetési segély, vis major kérelmek) kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb szociális ügyek intézése, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, településképi és szakhatósági feladatok, állategészségügyi feladatok (ebnyilvántartás, méhészek nyilvántartása, állatvédelemmel összefüggő feladatok), ipar-kereskedelmi igazgatási feladatok és statisztikai jelentések, piactartással kapcsolatos feladatok, választási igazgatással kapcsolatos feladatok, egyéb jegyző által meghatározott feladatok.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-          Magyar állampolgárság;

-          Büntetlen előélet;

-          Cselekvőképesség,

-          középiskola/gimnázium

-          Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

-          Anyakönyvi szakvizsga vagy vállalás annak megszerzésére

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        felsőfokú szakirányú végzettség

-        közigazgatási gyakorlat

-        anyakönyvi szakvizsga

-        közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

-        ASP szakrendszerek ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat (okiratok) másolata,

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és    

(3) bekezdései alapján,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati  

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kruj Tímea jegyző nyújt, a 49/356-800-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.  

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője részére (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: a pályázat nyilvántartási számát:1760/2020. és „igazgatási ügyintéző- anyakönyvvezető munkakör”.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tiszakeszi Község Önkormányzatának honlapja (www.tiszakeszi.hu) – 2020. július 23.

KÖZIGÁLLÁS portál – 2020. július 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

 - A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

utolsó módosítás:2020-09-22 10:51:09Tiszakeszi Község közigazgatási területének lezárása

F I G Y E L E M ! ! !


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Ebösszeírás

utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44Tájékoztató matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás bevezetéséről


utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44Szigorúan korlátozott terület kibővítése afrikai sertéspestis miatt

utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44Tájékoztató a kidobott fenyőfák gyűjtéséről


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Hulladéknaptár


utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44Tállai 2019


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56A helyi humán közszolgáltatásban dolgozók felmérése

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Sertéstartók járványügyi készültségének javítása


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Bursa Hungarica 2020

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Pályázati kiírás

 

TISZAKESZI Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2020. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.


Letölthető nyomtatványok:

Pályázati kiírás A típus

Pályázati kiírás B típus

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Tanulmányi ösztöndíj pályázat 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszakeszi Község Önkormányzata

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében

 

1.      A pályázat célja

 

Az EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer célja a tiszakeszi gyermekek és fiatalok iskolarendszerben folytatott tanulmányainak anyagi támogatása, ezen keresztül tanulmányi eredményeik javításának ösztönzése. Tiszakeszi település fiataljai helyben való boldogulásának elősegítése, a település népességének megtartása.

 

2.      A pályázattal kapcsolatos általános feltételek

 

A pályázatra tiszakeszi lakóhellyel rendelkező általános iskolai felső tagozatos és középiskolai tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek. Jelentkezésüket szüleik vagy más törvényes képviselőik által nyújthatják be a támogató szervezet felé.

 

3.      Ösztöndíjra jogosultak köre

 

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, aki általános iskolába jár, és az iskola első négy osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat. A jogosultság feltétele továbbá, hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 3,5 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezik, előző tanévi igazolatlan hiányzásainak száma nem haladja meg a 20 órát és egyéb ösztöndíj programban nem részesül.

 

Egyéb előnyt jelentő szempont:

-          iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység)

 

4.      Az ösztöndíj összege 10 000 Ft/ hó

 

5.      Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

 

-       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultság igazolása

-       iskolalátogatási igazolás,

-       a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat

-       lakcímkártya másolata

-       nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül

 

Az ösztöndíj a 2019/2020. tanévben szeptember 1-től augusztus 31-ig kerül folyósításra, a pályázó bankszámlájára.

 

Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért új pályázat benyújtása szükséges.

 

 

6.      A pályázat benyújtásának módja, határideje

Az ösztöndíj megállapítására pályázatot  – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával, a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő 2019.08.01-től  2019.09.20-ig nyújthatja be. A nyomtatvány Tiszakeszi Község Önkormányzatán (Tiszakeszi, Községháza u. 46.), hivatali ügyfélfogadási időben Kruj Tímea jegyzőnél kérhető.

A pályázatot postai úton vagy személyesen Tiszakeszi Község Önkormányzatánál kell benyújtani.

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím: Tiszakeszi Község Önkormányzata, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46. A borítékra kérjük ráírni: EFOP 3.9.2 - ösztöndíj

Személyesen, Tiszakeszi Község Önkormányzata, Tiszakeszi, Községháza u 46. szám alatt a Kruj Tímea jegyzőnél nyújthatják be.

A pályázatot legkésőbb 2019. 09. 20-ig kérjük postára adni vagy személyesen a fenti címen leadni.

7.      Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

8.      A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el 2019. szeptember 30-ig:

a)  az elbíráló testület a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázatok ellenőrzése és elbírálása során, a bizottság által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási határidejét. A testület hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása a 3. pontba foglalt feltételek alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

e) ha a támogatásra jogosult pályázatok száma a 2019/2020. tanévben meghaladja a 5 db-ot, az Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:

elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 3,5 felett van;

másodsorban, ha a pályázó tanuló hátrányos helyzetű (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH);

továbbá, ha a tanuló iskolán kívüli tevékenységekben való részvételt igazol

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Értesítés a pályázati döntésről

A bíráló testület a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. október 5.-ig, elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

10.  A pályázók értesítési kötelezettségei

A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:

-       tanulmányok halasztása;

-       tanulmányok helyének megváltozása;

-       tanulmányi státusz változása;

-       személyes adatainak változása.

(Levelezési cím: Tiszakeszi község Önkormányzata, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46.)

 

A pályázó 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.

 

A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet lemondó nyilatkozat benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldi Tiszakeszi Község Önkormányzatának címére. A lemondó nyilatkozat beküldésével a pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot megszünteti.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

 

Kelt, Tiszakeszi, 2019. 08. 21.

           

 

      Sipos Imre sk.

      polgármester


Az ösztöndíj pályázathoz a formanyomtatvány ide kattintva tölthető le!

 

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Szúnyogok elleni védekezés

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Földhivatali felhívás 2019
utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Ingyenes angol nyelvoktatás 2019


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Humán Szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Országos tűzvédelmi szabályzat 2019
utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44Afrikai sertéspestis betegség gyanújának és házisertések elhullásának bejelentése


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Település arculati kézikönyv

utolsó módosítás:2020-09-22 10:50:44Egyszeri segély igénylése


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56PR szöveg konyha


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Helyi Esélyegyenlőségi Programot (2018-2023)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023)

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet ls a helyi esélyegyenlőség program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (Vi.5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel elkészült Tiszakeszi Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023) tervezete, melyet társadalmi egyeztetés céljából közzé teszünk. 

Kérjük a település lakosait, ismerkedjenek meg a HEP tervezet tartalmával és véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket írják meg 2018. november 27. napjáig a phkeszi@bicomix.hu címre. 

A HEP tervezetet itt töltheti le. 

Polgármesteri Hivatal

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Fogászati Rendelés


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatainak nyitva tartása 2018. július 2-től


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56NHKV Lakossági Tájékoztató


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Szabadtéri tűzgyújtás - Tájékoztató 2018


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2017. (IX.26.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról.

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2017. (IX.26.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

A pályázati felhívások az alábbi linken találhatóak: 

BURSA "A" 2018.

BURSA "B" 2018.


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Tájékoztató a képviselő-testület 2017. július 27. napján tartott rendkívüli üléséről.

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. július 27. napján tartott rendkívüli üléséről.

2017. július 25. napján Sándor Béla, Gályász Lajos és Kállai László képviselők rendkívüli ülés kezdeményezése tárgyában beadványt nyújtottak be a hivatalba, melyben 2017. július 27. napján (csütörtök) 15.00 órára rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték a következő napirendekkel:

- Polgármesteri tájékoztató a régi GAMESZ épület tetőfelújításával kapcsolatban;

- Polgármesteri tájékoztató a X. Falunap programjáról és a rendezvény költségvetéséről, illetve válaszadás a témákkal kapcsolatos képviselői kérdésekre.

A képviselői kezdeményezésre a Képviselő-testület ülését 2017. június 27. napján 15.00 órára összehívtam.

Az ülés megnyitását követően tájékoztattam képviselő társaimat arról, hogy a képviselő-testület 2017. július 5. napján tartott rendes ülésén mindkét napirendi ponttal kapcsolatban részletes tájékoztatást nyújtottam a képviselők részére. Felhívtam a figyelmüket, hogy az ülésen elhangzottakról a jegyzőkönyvből tájékozódhatnak. Nagyon sajnálom, hogy voltak olyan képviselők, akik az ülésen egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem vettek részt, így nem rendelkeznek kellő információval az ott elhangzottakról. Mindezekre tekintettel – mivel mindkét napirendet korábban már tárgyalta a testület – az ülés okafogyottá vált, és azt bezártam.  

Nevetséges dolognak tartom, hogy a X. Bográcsfesztivál és Falunap előtt 2 nappal kezdeményezik ülés összehívását a képviselők a rendezvény programjával kapcsolatban, amikor már minden le van szervezve. Ha segíteni akarták volna ötleteikkel, javaslataikkal az önkormányzat munkáját, akkor azt korábban kellett volna megtenni, nem most.   Vagy pedig szokásukhoz híven akadályozni szerették volna a rendezvény megtartását???

Sipos Imre

polgármester

 

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Helyesbítés kérése


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Kéménytűz lakossági felhívás

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Ajánlás - vadászterület határára 1


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Ajánlás - vadászterület határára 2utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56NAV információFebruár 15-ig kérhető a NAV közreműködése

 

A NAV szja-bevallási ajánlatot készít, ha erre február 15-ig nyilatkozatban kéri az adózó. Azoknak tehát nem kell időt fordítani a bevallás kitöltésére, akik megfelelnek az egyszerűsített bevallás feltételeinek. Ezt a megoldást február 15-ig lehet kérni a 1553NY jelű nyomtatványon.

 

Elsősorban az kérheti az egyszerűsített bevallást, akinek 2015-ben olyan adóköteles jövedelme volt, amelyből munkáltató, kifizető adót, adóelőleget vont le. Ha valaki családi kedvezményt érvényesített, ingatlan adásvételből jutott jövedelemhez illetve egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett bevételt, szintén élhet ezzel a lehetőséggel. Sőt, azok az egyéni vállalkozók is választhatják az egyszerűsített bevallást, akik tevékenységüket egész évben szüneteltették.

Nem választhatják azonban ezt a bevallási módot például az őstermelők (akiknek e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott és nem tesznek nemleges nyilatkozatot), az egyéni vállalkozók, a külföldiek, valamint azok sem, akik árfolyamnyereségből vagy tartós befektetésből szereztek jövedelmet. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatói adomány is kizáró ok.

A 1553NY-es nyilatkozat 2016. február 15-ig elküldhető postán vagy az Ügyfélkapun keresztül, avagy leadható személyesen is a NAV ügyfélszolgálatain.

Az egyszerűsített bevallást (1553E) a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti és legkésőbb 2016. április 30-ig megküldi a megadott postacímre vagy az elektronikus tárhelyre. Ha az adózó elfogadja az elkészített bevallást, nem kell semmit tenni, az az adózó által benyújtott bevallásnak minősül 2016. május 20-án.

Amennyiben a bevallás javításra, kiegészítésre szorul, akkor az aláírt – javított adatokkal kiegészített  – példányt 2016. május 20-ig kell visszajuttatni a hivatalhoz.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Gyógyászati eszközök átadó ünnepsége 2014.05.20.


Gyógyászati eszközök átadó ünnepsége
2014.05.20.

 

2014.05.20-án délután 14:00 órakor a Művelődési Központ nagytermében az „Életminőséget javító és szolgáltató gyógyászati eszközök, valamint az Életvitelt segítő technikai eszközök” kerültek átadásra ünnepélyes keretek között.

Az ünnepségen megjelent Bencsik Mihály igazgató úr, aki Günther Bauert képviselte, Sipos Imre Polgármester úr, Kruj Tímea Jegyző asszony, Dr. Berkó Gyula doktor úr és képviselő urak.

Az ünnepség létrejöttére az igen tisztelt Günther Bauer úr által felajánlott pénzadománynak köszönhetően kerülhetett sor, melynek elosztása a településünkön élő rászorult emberek javára történt.
Ennek alapján megalakult egy öttagú bizottság, melynek elnöke Kállai László képviselő úr lett. A bizottság elkezdte munkáját. Feladatuk az volt, hogy feltérképezzék, kik azok a rászorultak, akiknek ezzel a pénzadománnyal segíteni tudnának. A bizottság egyik tagja Kiss Renáta vállalta az adatgyűjtő nehéz munkát, majd a felmerülő igények alapján a bizottság elkezdte az eszközök beszerzését. Technikai eszközökre, akkumulátoros mozgáskorlátozott kocsikra és ház körüli akadálymentesítésre is szükség és igény volt.

Itt szeretnénk megköszönni az eseti bizottság minden egyes tagjának az áldozatos munkáját, Kiss Renáta családgondozónak, aki az adatgyűjtésben segítette munkánkat, Dr. Berkó Gyula körzeti orvosunknak, aki a gyógyászati segédeszközök rendelésénél a betegek igényeinek megfelelően személyre szabottan tudott szakmai szempontból óriási segítséget nyújtani, Gályász Lajos képviselő úrnak, aki nagy élettapasztalatával és tudásával járult hozzá a munkához, illetve Borza Gyula alpolgármester úrnak a segítő javaslataiért, ötleteiért.

Külön köszönetet fejezünk ki Kruj Tímea Jegyző asszonyunk munkájának, aki az eszközök megrendelésében, nyilvántartásában nyújtott segítséget és Sipos Imre Polgármester úrnak, aki minden bizottsági ülésen részt vett, támogatta, segítette munkánkat ötleteivel, illetve a járdák kivitelezésénél nyújtott óriási segítséget.

 

„Ha az ember békében él Önmagával és elfogadja élete véges mivoltát

akkor minden mozgósítható energiáját a veleszületett gyógyulási képesség

szolgálatába tudja állítani”

                                                            David Servan-Schreiber

 

Tisztelettel:

                                        Kállai László

                                                                                    bizottsági elnök

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Határozat tűzgyújtási tilalom elrendelésérőlutolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56EMMI Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - EMMI tájékoztatók 2014

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hirdetményeutolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati kiírás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Pályázati kiírás

 

Tiszakeszi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot ír ki  2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásában való részvételének támogatásra.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 26.-2012. november 23.


Letölthető nyomtatványok:

Pályázati kiírás A típus

Pályázati kiírás B típus

Adatlap

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat jövedelemmel nem rendelkezők részére

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Pályázat kiírása igazgatási ügyintéző munkakör betöltéséreTiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

 

Pályázati feltételek:

-     a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 18. pontjában meghatározott felsőfokú szakirányú végzettség

-     magyar állampolgárság,

-     büntetlen előélet,

-     cselekvőképesség,

-     számítógép felhasználói szintű ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

      - felelősség, megbízhatóság,

      - jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, pontosság

      - problémamegoldó képesség

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

      - közigazgatási területen (lehetőleg önkormányzatnál) szerzett gyakorlat;

      - helyben lakás.

 

A pályázathoz csatolni kell:

     - részletes szakmai önéletrajzot,

     - iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

     - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 

Ellátandó feladatok:

-   a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből eredő egyes szociális igazgatási feladatok ellátása,

-     gyermekvédelmi feladatok ellátása

-   képviselő-testületi ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,

-     választás, népszavazás kapcsán felmerülő feladatok ellátása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény alapján

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 13.  

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője részére (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: „igazgatási ügyintéző munkakör”.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap az elbírálástól számított 2 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Kruj Tímea jegyzőtől a 06-49/356-802-es telefonszámon.

 

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Nemzeti ünnep 2011. március 15.


"Legyen béke, szabadság és egyetértés!"

Nemzeti ünnepünk községi megemlékezésén beszédet mondott Hajduné Négyessy Edit, az ÁMK Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetője, műsort adtak az ÁMK Széchenyi István Általános Iskola diákjai.
utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56Megszüntető okirat

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT


Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 139/2010. (XI.10.) számú határozat alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdése és a 90.§. (1) bekezdésének c.) pontjára hivatkozással, a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 11.§.-ban foglaltakat is figyelembe véve 2010. december 31. napjával jogutódlással megszünteti az alábbi intézményt:


  1. Az intézmény neve:

Tiszakeszi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete

  1. Az intézmény székhelye és címe:

3458 Tiszakeszi, Községháza út 48. sz.

  1. Az intézmény felügyeleti szerve:

Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete /3458 Tiszakeszi,

Községháza út 46. sz./

  1. Az intézmény megszüntető szerve:

Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete /3458 Tiszakeszi,

Községháza út 46. sz./

  1. Jogutód intézmény neve, székhelye:

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi Községháza út 46. sz.

6. Rendelkezés a feladatellátásról:

A megszüntetett GAMESZ alapfeladatainak ellátásáról 2011. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal, mint jogutód intézmény gondoskodik, figyelemmel a feladatok hatékonyabb ellátására.


7. Rendelkezés az intézmény vagyonáról:

A Tiszakeszi Önkormányzat GAMESZ leltár szerinti felszerelései, ingóságai Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tulajdonába kerülnek.


8. Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról:

Tiszakeszi Önkormányzat GAMESZ vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya 2011. május 31. napjával felmentéssel megszűnik. 3 fő közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkavállaló a Polgármesteri Hivatalba köztisztviselői jogviszonyba kerül áthelyezésre. A GAMESZ alkalmazásában álló további 8 fő közalkalmazottat a jogutód intézmény 2011. január 1. napjától közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja tovább.


Tiszakeszi, 2010. november 9.


Sipos Imre polgármester

Kruj Tímea jegyző

utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56A felújított ÁMK Hétszínvirág Óvoda átadása

2011. április 22. napján került sor az ÁMK Hétszínvirág Óvoda felújított és kibővített épületének ünnepélyes átadására. Sipos Imre polgármester köszöntő beszéde után Dr. Domján László Mezőcsát Város Polgármestere mondott ünnepi beszédet. A szalagátvágás előtt az óvodások műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Az épület megtekintését követően a Művelődési Házban tartott állófogadáson vendégelték meg az ünnepség résztvevőit.

 

A Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda felújítására a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására kiírt „Nem mondunk le senkiről” program keretein belül került sor.

A pályázat benyújtása 2010. február közepén megtörtént, a támogatási szerződést 2010. szeptember 2-án írta alá a kedvezményezett, Mezőcsát Város Önkormányzata. A projekt összköltsége 121 792 360 Ft, a támogatás összege 109 819 661 Ft.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2010. augusztus 23. napján kezdődött meg a konkrét kivitelezési munka.

Az óvoda felújítása zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a kivitelező vállalkozó hatékony munkavégzésének és a kedvező időjárási viszonyoknak is.

A felújítási munkálatok készre jelentését követően 2010. november 26.-án megtörtént az Óvoda épületének bővítési és felújítási munkáinak műszaki átadás-átvétele. A műszaki átadás-átvétel során a jelenlévők megállapították, hogy a munkálatok a szerződés és a kiviteli tervek szerint elkészültek, első osztályú minőségben.

Az „Óvodafejlesztés Tiszakesziben” elnevezésű pályázat keretében az 1964-ben épült óvoda teljes felújítása, akadálymentesítése és bővítése történt meg. Felújításra került mind a négy csoportszoba és a kiegészítő helyiségek. Kialakításra kerültek a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő helyiségek, mint a tornateremhez tornaszertár építése, könyvtár kialakítása, nevelői szoba létrehozása, orvosi szoba kialakítása. Megvalósult a két különböző időpontban épült épületrészek épületen belüli funkcionális összekötése, valamint átalakításra került a konyha is, amely így a HACCP előírásainak megfelel. Fontos eleme volt a fejlesztésnek a lapostetős tetőszerkezet felújítása és átalakítása, valamint a fűtésrendszer korszerűsítése. A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt kapott a megújuló energiaforrások hasznosítása, így egyrészt a használati melegvíz biztosítása érdekében napkollektor került felszerelésre az épület tetejére, másrészt pedig pellet tüzelésű kazán került beépítésre, biztosítva az alternatív fűtési lehetőséget. A felújítás alapterülete 851 m2, a bővítés alapterülete 146 m2. A projekt keretében lecserélésre került az óvoda elavult bútorzata, valamint a hatékony nevelő munka érdekében fejlesztő játékok is beszerzésre kerültek.

2010. december 8. napján a Hétszínvirág Óvoda dolgozói és óvodásai birtokba vehették a kibővített és teljesen megújult óvodát.

A felújítás eredményeként ismét egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő épülettel gazdagodott a település.


utolsó módosítás:2020-07-20 08:56:56

TISZAKESZI