Tájékoztató a képviselő-testület 2017. szeptember 26.-i üléséről

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. szeptember 26.-i üléséről

A képviselő-testület soron következő, rendes ülését 2017. szeptember 26. napján tartotta a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülésen 6 képviselő volt jelen, Kállai László képviselő munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem vett részt az ülésen.

A képviselők első napirendi pont keretében tájékozódtak a Hétszínvirág Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól az előzetesen megküldött írásos beszámoló és Siposné Sepsi Orsolya óvodavezető szóbeli kiegészítése alapján. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.  A napirend keretében a polgármester javaslatot tett az óvoda területén található, a szabványnak nem megfelelő és nem minősíthető udvari játszótéri eszközök cseréjére, és ismertette a tárgyban beérkezett árajánlatokat. A képviselő-testület első körben a javaslatot nem szavazta meg.

Második napirendi pontként a Művelődési Központ és IKSZT 2016. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalta a testület. Az ülésen jelen volt Simonné Nagy Irén kulturális munkatárs, aki írásban és szóban is részletes tájékoztatást nyújtott a képviselő-testületnek a Művelődési Központ tavalyi évi programjairól. A beszámolót a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Az ülés harmadik napirendi pontja a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása volt. A képviselő-testület az előzetesen írásban megküldött előterjesztést és rendelet-tervezetet megtárgyalta, majd a javaslatot egyhangúan jóváhagyta.  A rendelet a készülő Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elfogadását megelőző véleményezési eljárás részletszabályait tartalmazza.

Negyedik napirendi pontként a bölcsőde projekt vonatkozásában az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítésével kapcsolatos árajánlatok elbírálását tűzte napirendre a képviselő-testület. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a testület korábbi határozatának megfelelően ismételten kiküldésre került az ajánlattételi felhívás az érintettek számára. A megadott határidőig egy darab árajánlat érkezett vissza, így az ajánlattételi felhívás eredménytelen volt és ismételt ajánlattételi felhívás kiküldése szükséges a tervezés vonatkozásában. A képviselő-testület döntött arról, hogy a Bölcsőde projekt vonatkozásában az ajánlattételi felhívást megismétli.

Az ötödik napirendi pont keretében jóváhagyta a testület a Borsodvíz Zrt. által elkészített és megküldött, 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő fejlesztési Terv módosítását.

Sürgősségi indítványként napirendre tűzte a képviselő-testület Gályász Lajos, Sándor Béla, Karakas Sándor és Kállai László eseti belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztését. A Kormányhivatal szóbeli felhívására indítványozták a képviselők a korábbi üléseken eseti belső ellenőrzés tárgyában hozott határozatok visszavonását, mivel azok tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak és hatáskör túllépéseket tartalmaztak. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal döntött az érintett határozatok visszavonásáról. Fenti képviselők indítványozták továbbá újabb határozat elfogadását eseti belső ellenőrzés lefolytatása tárgyában. Mivel több ponton ellentmondás merült fel a beterjesztett javaslat és az előterjesztés mellékleteként benyújtott szerződés-tervezet között, valamint a szerződés több pontjában pontosítás szükséges, ezért a jegyző javasolta az előterjesztés és a szerződés-tervezet átdolgozását, majd azt követő megtárgyalását. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy a sürgősségi indítvány további javaslatainak tárgyalását elnapolja.

Egyebek napirendi keretében a polgármester tájékoztatást nyújtott az előző ülés óta eltelt időszakról. A Polgármester köszönetét fejezte ki a Helyi Termékfesztivál, a Közfoglalkoztatási Kiállítás és a Keszi Maraton rendezvények szervezőinek a munkájáért. Tájékoztatta a polgármester a képviselő-testületet a szeptember 30.-án Dunakeszin megrendezésre kerülő Keszi Találkozón történő részvétellel kapcsolatban. Tájékoztatta a polgármester a testületet az aktuális nyertes pályázatokról. Vis major pályázat keretében 4.499.000,- Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat, míg a 2017. évi komp felújítási pályázaton 4.185.920,- Ft összegű támogatást sikerült elnyerni. Mindkét pályázathoz önerő biztosítása szükséges az önkormányzat költségvetéséből. 

Döntött a képviselő-testület a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról, így a következő évben is lehetősége nyílik az önkormányzatnak a felsőoktatás nappali rendszerében tanuló diákok támogatására.

Egyebek napirendi pont keretében a polgármester ismételten javaslatot tett az óvodai udvari játszótér elhasználódott eszközeinek cseréjére. A képviselő-testület a javaslat tovább tárgyalását követően döntött az árajánlatokról, és a legkedvezőbb összegű árajánlatot jóváhagyva az önkormányzat költségvetésében az összeget átcsoportosította az eszközök beszerzése érdekében.

Jóváhagyta a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék terhére a következő átcsoportosításokat: 150.000,- Ft Keszi találkozón történő részvételre, 100.000,- Ft Faluszépítő Egyesület támogatása Szüreti Felvonulás és szüreti Bál megrendezése céljából.

Az ülés végén a jegyző ismertette a Kormányhivataltól érkezett tájékoztatásokat, majd a kérelmek megtárgyalására és a kérelmekhez kapcsolódó döntések meghozatalára került sor.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, az elfogadott rendeletek az önkormányzat hivatalos honlapján – www.tiszakeszi.hu – jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek címszó alatt megtalálhatóak!

Kruj Tímea jegyző

 

utolsó módosítás:2019-10-17 19:26:42Beszámoló 2017.07.05.

Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. július 5. napján tartott üléséről:

A Képviselő-testület határozatképtelensége miatt 2017. július 5. napján 14:00 órára meghirdetett ülésen a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelent meg: Sipos Imre polgármester, Balogh Henrikné, Molnár Zoltán, Kállai László és Karakas Sándor képviselők. Az ülésről távolmaradt Gályász Lajos és Sándor Béla képviselő.

Az ülés elején megkérdeztem a jelenlévő képviselőket, hogy mi volt az akadálya annak, hogy az előre meghirdetett ülésen nem jelentek meg. A képviselő-testületi ülés időpontját kérésükre módosítottam 14:00 órára, mert azt mondták a Pénzügyi Bizottság ülését követően, hogy ők csak ebben az időpontban tudnak eljönni az ülésre. A bizottsági ülést követően - azaz 16:00 – kor – az időpont módosításáról a képviselőket azonnal értesítettük telefonon, majd írásban is, amit ők tudomásul vettek. Ennek ellenére volt olyan képviselő, aki a távolmaradás indokaként azt hozta fel, hogy csak éjszaka értesült az időpont módosításról e-mailen, ezért nem tudott jelen lenni…. Sándor Béla képviselő mind a keddi mind a szerdai napon a településen tartózkodott, azonban a saját vállalkozása érdekeit helyezte előtérbe az önkormányzati munkával szemben. Felmerül bennem a kérdés, hogy ha ő lenne a polgármester, akkor hogyan hívná össze a képviselő-testület ülését? Valószínűleg csak akkor, amikor a mezőgazdasági munkálatok ezt lehetővé tennék. A képviselők sajnos nem első esetben akadályozták  - vélhetően szándékosan - az önkormányzat munkáját, az idei évben már ez volt a negyedik alkalom, amikor a képviselő-testület nem volt határozatképes.

Az ülésen első napirendi pontként az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet tárgyalta a testület. A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott felvetésekre, kérdésekre a jegyző asszony válaszolt, a bizottsági ülésen jelzett egyezőség eltérések az előterjesztésben javításra kerültek, a javított anyag a képviselők részére átadásra került. A képviselők javaslata az volt, hogy a napirendi pontot a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja újra a testület, hogy legyen elegendő idő áttekinteni a javított anyagot. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

A következő napirendi pontban a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosító okiratának és egységes szerkezetű Társulási Megállapodás elfogadására vonatkozó előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület, melyet egyhangúan elfogadott. Ugyanezen napirendi pont keretében döntött a testület a Miskolci Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére biztosított működési hozzájárulás jóváhagyásáról szintén egyhangú igen szavazattal.

A harmadik napirendi pont keretében a fogorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó döntés meghozatalára került sor. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fogorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról a mezőcsáti székhelyű Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás útján kíván gondoskodni. Ez azt jelenti, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok közösen kívánják megszervezni a hétvégi fogorvosi ügyeletet a Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ keretein belül, külsős vállalkozó bevonásával. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan támogatta.

A következő napirendi pont keretében a képviselő-testület 2017. évi II. féléves munkaterve került előterjesztésre, melyet a képviselők szintén egyhangú igen szavazattal elfogadtak.

Az ötödik napirendi pontban a kitüntető díjak adományozására előterjesztett javaslatot tárgyalta a képviselő-testület zárt ülés keretében. Az előterjesztést a Humán Szociális és Sport Bizottság is tárgyalta, és a bizottság ülésén elhangzott javaslatok a képviselő-testület elé kerültek tovább tárgyalásra. Kitüntető díjak adományozásához az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges, azaz az összes képviselő több mint felének (4 fő) igen szavazata. Az elhangzott javaslatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek nem sikerült érdemi döntést hozni, mivel a minősített többség nem volt meg, így az idei évben kitüntető díj átadására nem kerül sor.

Egyebek napirendi pont keretében a polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszakról. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a X. Bográcsfesztivál és Falunap végleges programjáról. A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 200.000,- Ft összeget átcsoportosít a közfoglalkoztatáshoz, hogy a Polgármesteri Hivatal külső részén a burkolási munkálatok kivitelezése megtörténjen. A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester szabadság-tervét. Döntött a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszakeszi 1111. hrsz-ú (Orgona u. 38.) és a Tiszakeszi 1112. hrsz-ú (Orgona u. 40.) ingatlanok értékesítéséről és az ingatlanok vételáráról. Tárgyalta a képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola könyvtár áthelyezésével kapcsolatos kérelmét, azonban a kérelemmel kapcsolatos konkrét döntés nem született. A képviselő-testület a Tiszakeszi Községi és Üzemi Sportegyesület kérelmére úgy határozott, hogy 500.000,- Ft összeget biztosít a TAO-s pályázat megvalósításához (sport öltöző tető héjazat cseréje és bővítése). Döntött a képviselő-testület a Településképi Arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlatokkal kapcsolatban, az árajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadta el a képviselő-testület.

A képviselő-testület soron következő rendes ülésére a nyári szabadságolások miatt előre láthatóan augusztus hónapban fog sor kerülni, melyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Tisztelettel:

Sipos Imre polgármester

utolsó módosítás:2019-10-17 19:26:42TiszakeszirőlJuhász Gyula: A Tisza (részlet)

"Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm e róna"


   Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza.
  Községünk a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el,
Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re. Állandó lakosainak száma 2689 fő.

  
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.  Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzetesek, és az Aba nemzetségbeli  Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek százdi (Zasty) monostorát. A település egyik dűlője nevében ma is őrzi a monostor emlékét.

    Községünkben egy óvoda és két általános iskola működik. Mindkét iskola udvarán megtalálható névadójuk, Széchenyi István, illetve Lorántffy Zsuzsanna bronzból készült mellszobra.

    A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet.

   A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Ben-Ross Cipőipari Kft., Barben Kft., Tiszamenti Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 kisvállakozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.

    Községünkben teljes közmű kiépítettség mellett úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú.

    A település műemlékjellegű épületei közé tartozik a Művelődési Ház (volt Édes-kastély), a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések ebben az épületben kerülnek megrendezésre. A műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a Református és a Katolikus Templom, Polgármesteri Hivatal épülete, továbbá a Zsóry-kastély, melyben jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett konyha, a Nyugdíjas klub, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapott helyet.

   A kulturális életet egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik. Üdítő színfoltok községünk kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett események, fellépéseik.  Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk. A település hivatalos lapja a Keszi Újság, amely alkalmanként jelenik meg. Községünkben született Harsányi Gy. Lajos festőművész és Horváth Pista cigánynótanóta énekes.

     A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére.

  A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra,
a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére. A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényekkel várjuk a községünkbe érkező vendégeket, érdeklődőket, mint például: majális, falunap, bográcsfesztivál, búcsú, szüreti felvonulás, Horváth Pista emléknap, bor- és pálinkafesztivál.

    A Százdi Sporthorgász-egyesület tavasztól – őszig hagyományőrző jelleggel többször is megrendezi a tiszai horgászversenyt és az éjszakai horgászversenyt, mely minden alkalommal számos érdeklődőt vonz.

    A lakosok és az idelátogató vendégek igényét számos élelmiszer- és vendéglátóüzlet, ajándék- és virágbolt, fodrászat, kozmetika elégíti ki. Településünkön több magánszálláshely, pizzéria-étterem, valamint cukrászda és fagyizó is üzemel.

Látogasson el Ön is községünkbe!
Legyen a vendégünk!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk és
kellemes időtöltést kívánunk!

utolsó módosítás:2021-01-06 15:03:46Meghívó Testületi Ülésre

Tiszakeszi Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
3458 Tiszakeszi
Községháza út 46.
Tel.: 49/352-433
Fax: 49/552-130


HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete soron következő ülését 2012. április 3.-án /kedd/ 14:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Az ülés nyilvános, azon minden választópolgár részt vehet.

Napirendek:


1./ A Mezőcsáti Rendőrőrs valamint a Polgárőrség beszámolója a község  közbiztonságának helyzetéről, továbbá a 2011. évben végzett tevékenységről.

     Előterjesztő: Sipos Imre polgármester, meghívott vendégek

     Véleményező: Humán, Szociális és Sport Bizottság

2./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

     Előterjesztő: Kruj Tímea jegyző

     Véleményező: Humán, Szociális és Sport Bizottság

3./ Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

     Előterjesztő: Kruj Tímea jegyző

     Véleményező: Humán, Szociális és Sport Bizottság

4./ Éves közbeszerzési terv jóváhagyása.

     Előterjesztő: Kruj Tímea jegyző

5./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

     Előterjesztő: Kruj Tímea jegyző

6./ Egyebek

- Polgármester beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról

- Tájékoztató a pályázatokról

- Egyéni kérelmek (zárt ülésen)

- képviselői indítványok, javaslatok

     Előterjesztő: Sipos Imre polgármester, Kruj Tímea jegyző

 

Tiszakeszi, 2012. március 27.

Sipos Imre sk.

                                                                                               polgármester


utolsó módosítás:2019-10-17 19:26:42Testületi Ülés 2012. június 26.

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803


HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete soron következő ülését 2012. júnuis 26.-án /kedd/ 14:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Az ülés nyilvános, azon minden választópolgár részt vehet.

 

Napirendek:

 

1./ Az ÁMK Széchenyi István Általános Iskola beszámolója a 2011/2012-es tanév tapasztalatairól, a 2012/2013-as tanév előkészítése.     

Előterjesztő: Sipos Imre polgármester, Sztankóné Páricsi Éva tagintézmény-vezető

Véleményező: Humán, Szociális és Sport Bizottság

 

2./ A 2011. évi kompetenciamérés értékelése. Intézkedési terv a 2012/2013-as tanévre.

Előterjesztő: Sipos Imre polgármester, Sztankóné Páricsi Éva tagintézmény-vezető

 

3./ A 2011/2012-es nevelési év tapasztalatai az ÁMK Hétszínvirág Óvodában. Fő feladatok meghatározása a következő nevelési évre.

Előterjesztő: Sipos Imre polgármester, Gályász Lajosné tagintézmény-vezető

Véleményező: Humán, Szociális és Sport Bizottság

 

4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.

Előterjesztő: Sipos Imre polgármester, Kruj Tímea jegyző

Véleményező: Humán, Szociális és Sport Bizottság

 

5./ Javaslat a képviselő-testület 2012. II. féléves munkatervének elfogadására.

Előterjesztő: Sipos Imre polgármester, Kruj Tímea jegyző

 

6./ Javaslat a „Tiszakesziért” kitüntető díj odaítélésére.

Előterjesztő: Sipos Imre polgármester

Véleményező: Humán, Szociális és Sport Bizottság

 

7./ Egyebek

- Polgármester beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról

- Egyéni kérelmek (zárt ülésen)

- képviselői indítványok, javaslatok

Előterjesztő: Sipos Imre polgármester, Kruj Tímea          

 

Tiszakeszi, 2012. június 20.

Sipos Imre sk.

polgármester

utolsó módosítás:2019-10-17 19:26:42

TISZAKESZI