Tájékoztató a képviselő-testület 2017. szeptember 26.-i üléséről

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. szeptember 26.-i üléséről

A képviselő-testület soron következő, rendes ülését 2017. szeptember 26. napján tartotta a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülésen 6 képviselő volt jelen, Kállai László képviselő munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem vett részt az ülésen.

A képviselők első napirendi pont keretében tájékozódtak a Hétszínvirág Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól az előzetesen megküldött írásos beszámoló és Siposné Sepsi Orsolya óvodavezető szóbeli kiegészítése alapján. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.  A napirend keretében a polgármester javaslatot tett az óvoda területén található, a szabványnak nem megfelelő és nem minősíthető udvari játszótéri eszközök cseréjére, és ismertette a tárgyban beérkezett árajánlatokat. A képviselő-testület első körben a javaslatot nem szavazta meg.

Második napirendi pontként a Művelődési Központ és IKSZT 2016. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalta a testület. Az ülésen jelen volt Simonné Nagy Irén kulturális munkatárs, aki írásban és szóban is részletes tájékoztatást nyújtott a képviselő-testületnek a Művelődési Központ tavalyi évi programjairól. A beszámolót a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Az ülés harmadik napirendi pontja a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása volt. A képviselő-testület az előzetesen írásban megküldött előterjesztést és rendelet-tervezetet megtárgyalta, majd a javaslatot egyhangúan jóváhagyta.  A rendelet a készülő Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elfogadását megelőző véleményezési eljárás részletszabályait tartalmazza.

Negyedik napirendi pontként a bölcsőde projekt vonatkozásában az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítésével kapcsolatos árajánlatok elbírálását tűzte napirendre a képviselő-testület. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a testület korábbi határozatának megfelelően ismételten kiküldésre került az ajánlattételi felhívás az érintettek számára. A megadott határidőig egy darab árajánlat érkezett vissza, így az ajánlattételi felhívás eredménytelen volt és ismételt ajánlattételi felhívás kiküldése szükséges a tervezés vonatkozásában. A képviselő-testület döntött arról, hogy a Bölcsőde projekt vonatkozásában az ajánlattételi felhívást megismétli.

Az ötödik napirendi pont keretében jóváhagyta a testület a Borsodvíz Zrt. által elkészített és megküldött, 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő fejlesztési Terv módosítását.

Sürgősségi indítványként napirendre tűzte a képviselő-testület Gályász Lajos, Sándor Béla, Karakas Sándor és Kállai László eseti belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztését. A Kormányhivatal szóbeli felhívására indítványozták a képviselők a korábbi üléseken eseti belső ellenőrzés tárgyában hozott határozatok visszavonását, mivel azok tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak és hatáskör túllépéseket tartalmaztak. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal döntött az érintett határozatok visszavonásáról. Fenti képviselők indítványozták továbbá újabb határozat elfogadását eseti belső ellenőrzés lefolytatása tárgyában. Mivel több ponton ellentmondás merült fel a beterjesztett javaslat és az előterjesztés mellékleteként benyújtott szerződés-tervezet között, valamint a szerződés több pontjában pontosítás szükséges, ezért a jegyző javasolta az előterjesztés és a szerződés-tervezet átdolgozását, majd azt követő megtárgyalását. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy a sürgősségi indítvány további javaslatainak tárgyalását elnapolja.

Egyebek napirendi keretében a polgármester tájékoztatást nyújtott az előző ülés óta eltelt időszakról. A Polgármester köszönetét fejezte ki a Helyi Termékfesztivál, a Közfoglalkoztatási Kiállítás és a Keszi Maraton rendezvények szervezőinek a munkájáért. Tájékoztatta a polgármester a képviselő-testületet a szeptember 30.-án Dunakeszin megrendezésre kerülő Keszi Találkozón történő részvétellel kapcsolatban. Tájékoztatta a polgármester a testületet az aktuális nyertes pályázatokról. Vis major pályázat keretében 4.499.000,- Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat, míg a 2017. évi komp felújítási pályázaton 4.185.920,- Ft összegű támogatást sikerült elnyerni. Mindkét pályázathoz önerő biztosítása szükséges az önkormányzat költségvetéséből. 

Döntött a képviselő-testület a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról, így a következő évben is lehetősége nyílik az önkormányzatnak a felsőoktatás nappali rendszerében tanuló diákok támogatására.

Egyebek napirendi pont keretében a polgármester ismételten javaslatot tett az óvodai udvari játszótér elhasználódott eszközeinek cseréjére. A képviselő-testület a javaslat tovább tárgyalását követően döntött az árajánlatokról, és a legkedvezőbb összegű árajánlatot jóváhagyva az önkormányzat költségvetésében az összeget átcsoportosította az eszközök beszerzése érdekében.

Jóváhagyta a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék terhére a következő átcsoportosításokat: 150.000,- Ft Keszi találkozón történő részvételre, 100.000,- Ft Faluszépítő Egyesület támogatása Szüreti Felvonulás és szüreti Bál megrendezése céljából.

Az ülés végén a jegyző ismertette a Kormányhivataltól érkezett tájékoztatásokat, majd a kérelmek megtárgyalására és a kérelmekhez kapcsolódó döntések meghozatalára került sor.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, az elfogadott rendeletek az önkormányzat hivatalos honlapján – www.tiszakeszi.hu – jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek címszó alatt megtalálhatóak!

Kruj Tímea jegyző

 www.tiszakeszi.hu
utolsó módosítás:2018-09-25 10:30:35

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat